رسول حسینی | كفش سورن

آقای رسول حسینی

سمت:مدیر پخش تهران

راه های ارتباطی:۰۹۱۲۳۶۷۳۲۷۶ – ۰۹۳۵۱۴۵۳۶۳۴